Шинэчлэлүүд

Сайттай холбоотой шинэчлэлүүдийн талаарх мэдэгдэл, мэдэлээл

Wood block stacking as step stair, Business concept for growth success process
Photo by Volodymyr Hryshchenko / Unsplash

2020 оны 03 сарын 17

  • Системийн аюулгүй байдлын шинэчлэлүүд
  • oEmbed дэмжих, URL parse хийх шинэчлэл
  • Нууц үг солигдсон нөхцөлд бүх нэвтэрсэн газраас гарах
  • Бусад харагдах байдлын шинэчлэлүүд

2020 оны 02 сарын 10

document.write("JavaScript is not Java");
B = \displaystyle\bigcup_{i=1}^n \varphi\scriptscriptstyle i .\textstyle(A\scriptscriptstyle i\textstyle) = \displaystyle\bigcup_{j=1}^m \psi\scriptscriptstyle j .\textstyle(B\scriptscriptstyle j\textstyle)

Ашиглах заавар

<section class="math">
    Таны KaTeX хэл дээрх томъёо энд орж ирнэ
</section>

2020 оны 02 сарын 02

  • Фэйсбүүк, твиттер-д нийтлэлээ хуваалцах боломж (share)
  • Сэдвүүд нэмэгдсэн
  • Загвартай холбоотой жижиг асуудлууд зассан